Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SV NĂM HỌC 2017-2018

         Để tổng kết công tác sinh viên năm học 2016 – 2017 và triển khai các hoạt động trong năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên kính gửi Khoa nội dung các công việc cụ thể cần triển khai.

 Nội dung vui lòng xem tại đây