Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Tiêu chuẩn xét danh hiệu SV năm học

         Căn cứ vào thành tích học tập, rèn luyện cả năm học của sinh viên; tập thể lớp sinh viên, cùng ý kiến đề nghị của các khoa, Hiệu trưởng sẽ ký quyết định khen thưởng các danh hiệu cá nhân, tập thể sinh viên theo năm học.

Điều kiện xét danh hiệu sinh viên năm học, vui lòng xem tại đây