Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo xét trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

         P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI: 
-    Sinh viên không vi phạm bất cứ một hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên trong học kỳ kế trước, đối với sinh viên năm thứ nhất không xét điều kiện này;
-    Sinh viên phải đạt điểm rèn luyện của năm học kế trước từ 80 trở lên, đối với sinh viên năm thứ nhất không xét điều kiện này;
-    Sinh viên hội đủ các điều kiện của mỗi đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.
II. MỨC TRỢ CẤP:
-    140.000 đồng/ tháng đối với sinh viên là người dân tộc ít người vùng cao
-    100.000 đồng/ tháng đối với các đối tượng khác
-    Trợ cấp xã hội được cấp 06 tháng trong mỗi học kỳ.
III. HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ:
Đối tượng sinh viên thuộc hộ nghèo phải làm hồ sơ theo từng học kỳ, tất cả các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội còn lại chỉ làm hồ sơ một lần trong suốt khóa học, sinh viên chỉ làm lại hồ sơ khi có thay đổi về đối tượng, phạm vi áp dụng chế độ trợ cấp xã hội, theo hướng dẫn cụ thể của P.CTCT-SV.  Chi tiết xem file đính kèm