Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo tổ chức SHCD cuối khóa năm học 2021 - 2022

         .

Theo kế hoạch năm học 2021 - 2022, nhà trường tổ chức sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho sinh viên (SV) K2018, SV Kiến trúc K2017, SV PFIEV K2017. 


Toàn bộ K2018, SV Kiến trúc K2017, SV PFIEV K2017 phải tham gia đầy đủ 03 chuyên đề của đợt SHCD cuối khóa. SV không tham gia sẽ không đủ tiêu chuẩn để xét tốt nghiệp. 


SV xem thông tin chi tiết tại đây.