Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo thu vét Bảo hiểm cho Sinh viên các khóa năm 2018

         thông báo kế hoạch thu vét bảo hiểm năm 2018 của Sinh viên các khoá như sau :

Kính gửi: Ban Chủ Nhiệm Các Khoa

   Căn cứ vào luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Nghị định số 62/2009/NĐ - CP ngày 27/7/2009 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT bắt buộc, và thực hiện theo công văn số 1744/HDLS/BHXH – GDĐT ngày 16 tháng 08 năm 2017 của BHXH TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu BHYT HSSV. Nay Phòng CTCT – SV – Trạm Y Tế thông báo kế hoạch thu vét bảo hiểm năm 2018 của Sinh viên các khoá như sau :

-          Đối tượng: Sinh viên ngoại trú chưa đóng tiền và đăng ký BHYT + BHTN trong đợt 1.

-          Mức thu (sinh viên lưu ý thu tiền mặt) :

      +   Bảo hiểm y tế (BHYT):    450.450đ / SV / 11 tháng, thẻ có giá trị từ 01/02/2018 đến 31/12/2018.

      +   Bảo hiểm tai nạn (BHTN):       30.000đ / SV / năm, thẻ có giá trị từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Tổng cộng sinh viên phải đóng : 480.450đ / SV

-          Địa điểm thu tiền và đăng ký:

Cơ sở 1: Trạm y tế nhà  B7  : Sáng từ: 08h00 – 11h00                      Chiều từ: 13h00 – 16h00

Cơ sở 2: P.209 nhà H1         : Sáng từ: 08h00 – 11h00                     Chiều từ: 13h00 – 15h00

-          Thời gian:  Ngày 22,23,24/01/2018 (  thứ 2, thứ 3, thứ 4 ).

Ø  Ghi chú :

    + Sinh viên khóa 2017 chỉ đóng BHYT là 450.450đ (do BHTN đã thu trong ngày nhập học có giá trị từ 01/09/2017 đến 31/12/2018).

    + Sinh viên đã có thẻ BHYT địa phương còn hạn sử dụng trong năm 2018 thì photo: thẻ BHYT + CMND + thẻ sinh viên cho Trạm Y tế để nộp vào BHXH.TPHCM.

    + Đây là đợt thu vét bảo hiểm cuối cùng đề nghị sinh viên các Khoá đóng bảo hiểm theo đúng thời gian thông báo. Sau ngày 24/01/2018 Trạm y tế sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin đóng Bảo hiểm.

    + Sinh viên không tham gia BHYT và BHTN sẽ tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp ( theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường). 

-          Hướng dẫn tra cứu Mã số BHXH: (xem hướng dẫn đăng ký đính kèm)

Sinh viên tự tra cứu thông tin thẻ BHYT tại trang Web : https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh-aspx.

Các bước thức hiện như sau:

1-      Tỉnh/TP: 79 hoặc chọn Tỉnh – Thành phố nơi sinh viên thường trú hoặc tạm trú.

2-      Nhập họ tên.

3-      Nhập ngày / tháng / năm sinh.

4-      Nhập Mã xác thực.

5-      Bấm tra cứu.

+ Trường hợp 1: tìm thấy kết quả có mã số BHXH ( đúng thông tin về sinh viên và hộ gia đình) ghi mã số BHXH:……………

+ Trường hợp 2: không tìm thấy kết quả thì sinh viên điền thêm tên chủ hộ của hộ khẩu thường trú vào danh sách đăng ký tại Trạm Y tế.

+ Trường hợp 3: tìm thấy nhiều kết quả thì sinh viên bấm vào xem thông tin hộ, tìm thông tin đúng nhất để ghi mã số BHXH, nếu thông tin các hộ đều không đúng thì làm như trường hợp 2.

     Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa thông báo cho Giáo viên Chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp được biết để sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ.

 

             Trân trọng thông báo.

 

 

 

   Nơi nhận:

-    Như trên;.

-    Lưu P.CTCT-SV – Y Tế

        

 

             TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV

                          (đã ký)

                      Võ Tấn Thông