Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo thời gian nhận Giấy khen và giấy chứng nhận danh hiệu SV năm học 2016-2017

         Phòng CTCT-SV căn cứ các quyết định khen thưởng danh hiệu SV năm học 2016-2017, Phòng thông báo thời gian nhận giấy khen và giấy chứng nhận danh hiệu SV năm học 2016-2017. Nội dung cụ thể SV xem ở file đính kèm.

 SV xem thông báo tại đây