Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo thay đổi lịch SHCD cuối khóa cho SV K2017, SV Kiến trúc K2016, SV PFIEV K2016

         .

 Theo kế hoạch năm học 2020 – 2021, Phòng CTCT-SV đã ban hành công văn số 138 ngày 16/9/2020 về việc thông báo tổ chức sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho sinh viên (SV) K2017, SV Kiến trúc K2017, SV PFIEV K2016 vào ngày 10/10, 31/10, 14/11/2020 tại hội trường A5, A4, B4 và hội trường Hòa Bình. 

Tuy nhiên, Trường sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 vào ngày 10/10/2020 tại hội trường A5 và bị trùng với lịch SHCD cuối khóa đã được thông báo trước đó. Do đó, Phòng CTCT-SV thông báo thay đổi lịch SHCD cuối khóa cho SV K2017, SV Kiến trúc K2016, SV PFIEV K2016.

Thông tin chi tiết việc thay đổi lịch SHCD cuối khóa cho SV K2017, SV Kiến trúc K2017, SV PFIEV K2016, SV xem tại đây