Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo tham dự phỏng vấn học bổng Sacramento 2017

         Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, Phòng CTCT-SV đề nghị sinh viên có mặt tham dự phỏng vấn học bổng Sacramento năm 2017 tại phòng chuyên đề khoa Kỹ thuật Xây dựng vào sáng ngày 07/01/2018. Thông tin cụ thể sinh viên xem ở file đính kèm.

 Sinh viên xem thời gian cụ thể tại đây.