Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo phản hồi Danh hiệu SV tập thể và cá nhân năm học 2015-2016

         ...

Căn cứ danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2015-2016 của khoa và để khen thưởng tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lớp xuất sắc, lớp tiên tiến, sinh viên xuất sắc, giỏi, khá toàn diện năm học 2015-2016, Phòng CTCT-SV gửi khoa danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt các danh hiệu trên (danh sách dự kiến đính kèm). 

 

Để tránh sai sót, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa kiểm tra và hỗ trợ thông báo cho SV được biết. Các thông tin phản hồi và thắc mắc, khiếu nại, SV vui lòng liên hệ Phòng CTCT-SV – C. Xuân trước 16h00 ngày 17/11/2016 (thứ năm). Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của SV và sẽ trình Ban Giám hiệu ký duyệt danh sách chính thức.

 

Đối với các lớp đạt danh hiệu “Lớp SV Tiên tiến” và “Lớp SV Xuất sắc”, Phòng CTCT-SV đề nghị đại diện Ban cán sự lớp liên hệ Phòng CTCT-SV (C. Xuân) cung cấp số tài khoản để Phòng chuyển khoản tiền khen thưởng.