Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội SV học kỳ 1/2017-2018

         P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

 SV vui lòng xem thông báo tại đây