Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội HK 2/2019-2020

         Phòng CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây