Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội HK 1/2018-2019

         P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

 Sinh viên vui lòng xem thông báo tại đây