Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2/2019-2020

         Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên.

 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây