Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập cho SV DTTS thuộc hộ nghèo/cận nghèo 2018

         Phòng CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo năm 2018.

 Sinh viên vui lòng xem thông báo tại đây