Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch thu bảo hiểm đợt 2 cho sinh viên các khóa năm học 2015 – 2016

         Để thực hiện công văn số 2872 /LT – SGD&ĐT- BHXH

Kính gửi: Ban Chủ Nhiệm các khoa

Để thực hiện công văn số 2872 /LT – SGD&ĐT- BHXH và nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT bắt buộc. Phòng CTCT – SV thông báo kế hoạch thu vét bảo hiểm đợt 2 cho SV các khoá năm học 2015 –  2016. Cụ thể như sau  :

-        Đối với SV khóa 2012, 2013, 2014:

            BHYT :   508.000 đ/1sv/14 tháng.      ( thẻ có giá trị từ  01/11/2015 à  31/12/2016).

                BHTN :   40.000 đ/1sv/14 tháng.        ( thẻ có giá  trị từ 01/11/2015 à  31/12/2016).

-        Đối với SV khóa 2011, 2010, Cao học, Tại chức:

            BHYT :   399.000 đ/1sv/11 tháng.      ( thẻ có giá trị từ 01/11/2015 à  30/09/2016).

                BHTN :   30.000 đ/1sv/10 tháng.        ( thẻ có giá trị từ 01/11/2015 à  30/08/2016).

-     Thời gian :  Ngày 30/10 và 02, 03 / 11 / 2015 .

-      Địa điểm :  Trạm Y Tế trường ( nhà B7 )

                          Tổ Y Tế Cơ sở 2 ( phòng 209 H1 )

 Lưu ý :

-       Chỉ còn đợt vét cuối cùng đề nghị sinh viên các khoá đóng bảo hiểm theo đúng thời gian thông báo. Sau ngày 03/11/2015 Trạm y tế sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin đóng bảo hiểm.    

-        Sinh viên không tham gia BHYT và BHTN sẽ tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp (theo Quyết định số 2713/ QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 21/10 /2010 của Hiệu trưởng về ban hành qui định y tế học đường)

     

Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa thông báo cho Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng các lớp được biết để sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ.

 

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV

(Đã ký)

Võ Tấn Thông