Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch KSK định kỳ cho CBVC trường năm 2015.

         Kính gởi : - Thủ Trưởng Các Đơn Vị - Các Công Đoàn Bộ Phận . Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và theo công văn số 174 /ĐHBK – CTCT – SV ngày 23 tháng 09 năm 2015

                                   Kính gởi   : -  Thủ Trưởng Các Đơn Vị

                                                  -   Các Công Đoàn Bộ Phận .

 

    Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và theo công văn số  174 /ĐHBK – CTCT – SV ngày 23 tháng 09 năm 2015 của Phòng CTCT – SV về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC trường năm 2015. Nay Phòng CTCT-SV, Trạm Y Tế thông báo lịch khám sức khỏe CBVC như sau :

    Lịch Khám sẽ chia làm 02 đợt :

vĐợt 1 : Từ ngày  27/10 à 29/10/2015 ( 3 ngày )

Ø  Lấy máu xét nghiệm cho  CBVC và thầy cô trong 03 buổi  sáng ngày 27, 28, 29 / 10/2015 .  Thời gian ( Từ 07h00 à 11h00 )

Ø  Cận lâm sàng : Siêu âm, đo điện tim, Xquang cho CBVC Nam trong 3 ngày 27, 28, 29 /10/ 2015 . Thời gian :         Buổi sáng :  từ 07h00 à 11h00

                                                                     Buổi chiều :  từ 13h00 à 16h00

Ø  Khám Phụ Khoa cho CBVC Nữ trong 03 buổi sáng ngày 27, 28, 29 /10/ 2015

                              Thời gian : Buổi sáng  : từ 07h00   à 11h00

-    Ngày 27/10/2015 gồm :  Ban Giám Hiệu, Phòng CTCT – SV, Đoàn Hội, Phòng Đào Tạo,  Đào Tạo sau đại học, Phòng Tổ Chức Hành Chánh, Phòng Kế Hoạch Tài Chính, Thanh tra Giáo Dục, Thư viện, Phòng Quản Trị Thiết Bị, Trung Tâm Dịch vụ KTX Bách Khoa, Phòng KHCN &DA, Phòng Quan Hệ Đối Ngoại, Xưởng In, Ban Quản Lý Mạng, TT Hỗ trợ Việc Làm, Đào Tạo Quốc Tế, Ban Quản Lý Dự Án, Trung Tâm Ngoại Ngữ, TT.Nghiên cứu vật liệu Polyme, TT Điện Toán, TT nghiên cứu Công Nghệ Lọc  hóa dầu, Trung tâm BDKT & VHBK, PTN Polyme &Compozit, Tổ Giáo Trình

-    Ngày 28/10/2015 gồm : Khoa Điện – Điện Tử, Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Khoa Công nghệ Vật Liệu, Khoa Học Ứng Dụng.

-    Ngày 29/10/2015 gồm : Khoa Kỹ Thuật – Xây Dựng, Khoa Cơ Khí, Khoa Giao Thông, Khoa Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Môi Trường, Khoa Địa Chất -  Dầu Khí.

  vĐợt 2 : Từ ngày 10/11 à 13/11/2015   ( 4 ngày )

Ø  Khám Tổng Quát cho CBVC Nam trong 4 ngày 10, 11, 12, 13 /11/2015

Ø Cận lâm sàng : Siêu âm, đo điện tim, Xquang, Khám tổng quát cho CBVC nữ trong 04 ngày 10 , 11, 12, 13 /11/2015

        Thời gian khám :  Buổi sáng  : từ 7h00   à 11h00

                                          Buổi chiều : từ 13h00 à 16h00

-   Ngày 10/11 /2015 gồm :  Ban Giám Hiệu, Phòng CTCT – SV, Đoàn  - Hội, Phòng Đào Tạo,  Đào Tạo sau đại học, Phòng Tổ Chức Hành Chánh, Phòng Kế Hoạch Tài Chính, Thanh tra Giáo Dục, Thư viện, Phòng Quản trị thiết bị, Trung Tâm Dịch vụ KTX Bách Khoa, Phòng KHCN &DA, Phòng Quan Hệ Đối Ngoại, Xưởng In, Ban Quản Lý Mạng, TT Hỗ trợ Việc Làm, Đào Tạo Quốc Tế, Ban Quản Lý Dự Án, Trung Tâm Ngoại Ngữ, TT.Nghiên cứu vật liệu Polyme, TT Điện Toán, TT nghiên cứu Công Nghệ Lọc  hóa dầu, Trung tâm BDKT & VHBK, Tổ Giáo Trình

-    Ngày 11/11/2015 gồm: Khoa Điện – Điện Tử, Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, khoa Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Địa Chất – Dầu Khí

-     Ngày 12/11/2015 gồm:  Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Khoa Công nghệ Vật Liệu, Khoa Cơ Khí, PTN Polyme & Compozit.

-     Ngày 13/11/2015 gồm: Khoa Kỹ Thuật – Xây Dựng, Khoa Giao Thông, Khoa Môi Trường, Khoa Học Ứng Dụng.

Chú ý :

         -    Khi lấy máu xét nghiệm đề nghị thầy cô và cán bộ viên chức nhịn ăn trước khi lấy máu

-     CBVC Nữ uống nước trước khi siêu âm.

 Kính đề nghị Thủ Trưởng các đơn vị thông báo cho các Thầy, Cô và CBVC đã đăng ký được biết để đến khám đầy đủ và đúng lịch thông báo.

            Trân trọng kính chào !                                           

TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV

(Đã ký)

Võ Tấn Thông

Nơi nhận :                                                                                      

-        Các đơn vị ;                                                                                                             

 

-        Lưu P. CTCT – SV, YTế.