Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch KSK cuối khóa cho sinh viên K.2012 và BDCN K.2014 năm 2016.

         Để thực hiện tốt việc khám sức khoẻ theo quy định của nhà trường, Phòng CTCT – SV - Trạm y tế phối hợp với Phòng khám Đa khoa Đại Phước tổ chức đợt khám sức khoẻ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Khoá 2012 và Bảo dưỡng Công nghiệp Khóa 2014. Sinh viên không khám sức khoẻ cuối khóa sẽ được xem là chưa hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Kính gửi :  -   Ban Chủ Nhiệm Các Khoa

                 -   Giám Đốc Trung Tâm BDCN

    Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường và công văn số 213/ĐHBK – CTCT - SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 03/11/2016 về việc khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khóa năm 2016.

      Để thực hiện tốt việc khám sức khoẻ theo quy định của nhà trường, Phòng CTCT – SV - Trạm y tế phối hợp với Phòng khám Đa khoa Đại Phước tổ chức đợt khám sức khoẻ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Khoá 2012 và Bảo dưỡng Công nghiệp Khóa 2014.

Sinh viên không khám sức khoẻ cuối khóa sẽ được xem là chưa hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Nay Phòng CTCT-SV thông báo lịch khám sức khỏe như sau:

-          Thời gian  khám: ngày 23, 24, 25 / 11 / 2016 ( thứ 4, thứ 5, thứ 6 )

  + Buổi sáng  :   07h00 -  11h00

  + Buổi chiều :   13h00 -  16h00

-          Địa điểm khám: Trạm y tế ( nhà B7 ).

-          Lệ phí khám : 30.000 đ / SV

-          Lịch khám cụ thể như sau:

 +  Ngày 23/11/2016 ( thứ 4 ) gồm các khoa :

             . Buổi sáng khoa : KH & KT Máy Tính, Địa Chất & Dầu Khí.

             . Buổi chiều khoa : Kỹ thuật Xây Dựng, Kỹ Thuật Giao Thông.

         +  Ngày 24/11/2016 ( thứ 5 ) gồm các khoa:

             . Buổi sáng Khoa : Điện – Điện tử, Khoa Học Ứng Dụng, Môi Trường.       

             . Buổi chiều Khoa : Công Nghệ Vật Liệu, Kỹ Thuật Hóa Học.

          + Ngày 25/11/2016 (thứ 6 ) gồm các khoa:

             . Buổi sáng khoa :Khoa Cơ khí, Bảo Dưỡng Công Nghiệp khóa 2014.

             . Buổi chiều khoa : Quản Lý Công Nghiệp, Đào Tạo Quốc Tế.

Để thuận lợi cho sinh viên đến khám sức khỏe đầy đủ Phòng CTCT – SV  kính đề nghị Ban Chủ Nhiệm Khoa và các Giáo viên Chủ nhiệm thông báo cho sinh viên đến khám đầy đủ theo lịch đã thông báo.

   Trân trọng thông báo!

                                                                                        

                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV

                                                                                                            

                                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                            Võ Tấn Thông