Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch khám sức khoẻ cuối khoá SV K.2011 và BDCN K.2013 năm 2015

         Để thực hiện tốt việc khám sức khoẻ theo quy định của nhà trường, Phòng CTCT – SV phối hợp với Phòng khám Đa khoa Đại Phước tổ chức đợt khám sức khoẻ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoá 2011và BDCN K2013.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

 PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số  225   /ĐHBK-CTCT- SV                                                                  Tp.Hồ Chí Minh, ngày  19  tháng  11  năm 2015

V/v. khám sức khoẻ cuối khoá SV K.2011

         và BDCN K2013 năm 2015

 

  Kính gửi :   -   Ban Chủ Nhiệm Các Khoa

                     -   Giám Đốc Trung Tâm BDCN

 

Để thực hiện tốt việc khám sức khoẻ theo quy định của nhà trường,  Phòng CTCT – SV phối hợp với Phòng khám Đa khoa Đại Phước tổ chức đợt khám sức khoẻ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoá 2011và BDCN K2013.

Theo quyết định số 2713/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 01/10/2010 về việc ban hành quyết định  y tế học đường cho sinh viên. Sinh viên không khám sức khoẻ cuối khóa sẽ được xem là chưa hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Nay Phòng CTCT-SV thông báo lịch khám sức khỏe như sau:

-          Thời gian khám: từ ngày 29 - 30/12/2015 ( thứ 3, thứ 4 )

+ Buổi sáng :   07h00 -  11h00

+ Buổi chiều :  13h00 -  16h00

-          Địa điểm khám: Trạm y tế ( nhà B7 ).

-          Lệ phí khám : 30.000 đ / SV

-          Lịch khám cụ thể như sau:

+  Ngày 29/12/2015 ( thứ 3 ) gồm các khoa :

           . Buổi sáng khoa : KH & KT Máy Tính, Địa Chất & Dầu Khí, Quản Lý Công Nghiệp,

           . Buổi chiều khoa : Kỹ thuật Xây Dựng, Kỹ Thuật Giao Thông, Công Nghệ Vật Liệu.

       +  Ngày 30/12/2015 ( thứ 4 ) gồm các khoa:

           . Buổi sáng Khoa : Cơ Khí , Kỹ Thuật Hóa Học, Môi Trường, Đào Tạo Quốc Tế.

           . Buổi chiều Khoa : Điện – Điện Tử, Khoa Học Ứng Dụng, Bảo Dưỡng Công Nghiệp khóa 2013.

Để thuận lợi cho sinh viên đến khám sức khỏe đầy đủ Phòng CTCT – SV  kính đề nghị Ban Chủ Nhiệm Khoa và các Giáo viên Chủ nhiệm thông báo cho sinh viên đến khám đầy đủ theo lịch đã thông báo.

   Trân trọng thông báo!

                                                                                        

                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV

                                                                                                            (đã ký)

Nơi nhận :

-    Như trên

-    Lưu P. CTCT – SV, YTẾ ;                                                                                Võ Tấn Thông