Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo khám sức khỏe CBVC nữ năm 2017

         Phòng CTCT-SV- Trạm Y tế thông báo đăng ký khám sức khỏe CBVC nữ năm 2017

Kính gửi :            -  Các Công Đoàn Bộ Phận Khoa – Phòng – Ban

                                       -   Ban Nữ Công Các Đơn Vị

  

    Được sự đồng ý của BGH. Phòng CTCT-SV - Trạm Y Tế đã liên hệ Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM Cơ sở 2 về khám sức khoẻ cho CBVC Nữ năm 2017 tại Trạm Y Tế trường

( nhà B7 ).

    Nay Phòng CTCT – SV - Trạm Y Tế thông báo đề nghị các Ban Nữ Công của các đơn vị đăng ký, lập danh sách khám sức khỏe gửi về cho Trạm Y Tế từ ngày 20,21,22/02/2017 để Y Tế tổng hợp dự trù kinh phí trình lên Ban Giám Hiệu xem.

Mẫu đăng ký 1:                     

                             Danh sách CBVC nữ đăng ký KSK năm 2017

                            Đơn Vị :……………………………….                   

STT

Họ và tên

Năm sinh

Biên chế

Hợp đồng trường

Khám phụ khoa

Siêu âm bụng

(chưa lập gia đình)

Siêu âm đầu dò ( Đã lập gia đình )

Siêu âm nhũ

Xét nghiệm Pap.Smear   (đã lập gia đình )

Soi tươi

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ngày         tháng       năm

                                                                                                                          Người lập bảng

 

Mẫu  đăng ký 2 :

                   Danh sách  CBVC Hợp Đồng của đơn vị trả lương ( đóng tiền )

                                  Đơn Vị : ………………………………………

STT

Họ và tên

Năm sinh

Khám phụ khoa 60.000 đ

Siêu âm  bụng(chưa lập gia đình) 60.000 đ

Siêu âm đầu dò (đã lập giađình)

60.000 đ

Siêu âm nhũ  60.000 đ

XN Pap.S mear (đã lập gia đình )   70.000 đ

Soi tươi

35.000đ

Tổng kết hồ sơ

10.000đ

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ngày         tháng       năm

                                                                                                                          Người lập bảng

                                                                   

Bảng giá khám sức khỏe :

 

1.   Khám phụ khoa :                                                  60.000 đ.

2.   Siêu âm  nhũ :                                                       60.000 đ

3.   Siêu âm bụng ( chưa lập gia đình ) :                    60.000 đ

4.   Siêu âm đầu dò âm đạo ( đã lập gia đình )   :        60.000 đ

5.   Soi tươi huyết trắng :                                            35.000 đ

6.   Pap.Smear ( đã lập gia đình) :                               70.000 đ

7.   Hồ sơ và tổng kết hồ sơ :                                      10.000 đ

* Chú ý :

  -   CBVC là biên chế và hợp đồng trường trả lương thì nhà trường chi trả (  theo mẫu 1 ).

  -   CBVC là hợp đồng của đơn vị trả lương thì khi đăng ký lập danh sách gởi về  cho Trạm YTế ( theo mẫu 2 ).

 -    Dự kiến sẽ tổ chức khám vào ngày 15, 16 / 03 /2017 ( thứ 4, thứ 5 ).

    Đề nghị các Công Đoàn bộ phận, Ban nữ công các đơn vị thông báo rộng rãi cho CBVC Nữ được biết để đăng ký khám và nộp danh sách đăng ký đúng ngày thông báo, nếu quá hạn trên Trạm Y Tế tạm ngưng không giải quyết .

Trân trọng kính chào !

 

                                 

                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV                      

                                                                                                                  

 

                                                                                                                Võ Tấn Thông