Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo kết quả học bổng T.A năm học 2019 - 2020

         .

Theo kết quả xét duyệt của Công ty TNHH Phát triển T.A Việt Nam, Phòng CTCT - SV thông báo kết quả 05 SV nhận học bổng T.A năm học 2019 - 2020. Danh sách SV nhận học bổng, SV xem tại đây.