Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo kết quả học bổng Pony Chung năm 2019

         .

Căn cứ đề cử của ĐHQG-HCM và Quỹ Học bổng Pony Chung, Phòng CTCT-SV thông báo kết quả 06 SV, 02 học viên cao học nhận học bổng Pony Chung năm 2019. SV, học viên nhận học bổng, vui lòng xem danh sách tại đây