Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo kết quả học bổng khuyến khích cho SV trường học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

         .

Phòng CTCT-SV thông báo kết quả học bổng khuyến khích (HBKK) cho SV trường trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

   -   Quyết định cấp HBKK học tập cho SV chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021, SV xem tại đây.

   -   Quyết định cấp HBKK học tập cho SV chính quy chương trình chất lượng cao, tiên tiến học kỳ 1 năm học 2020-2021, SV xem tại đây.

Trân trọng.