Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo kết quả học bổng Dove Fund năm học 2019 - 2020

         .

Theo kết quả xét duyệt của Ban Điều hành học bổng Sacramento - Dovefund, Phòng CTCT - SV thông báo danh sách 20 SV nhận học bổng Dove Fund năm học 2019 - 2020. Danh sách cụ thể, SV xem tại đây.