Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo kết quả học bổng Công ty TNHH Thiết bị Tân tiến Sumiden Việt Nam năm học 2019 - 2020

         .

Căn cứ đề cử của trường Đại học Bách Khoa, Phòng CTCT-SV thông báo kết quả 05 SV nhận học bổng Công ty TNHH Thiết bị Tân tiến Sumiden Việt Nam năm học 2019 - 2020. SV nhận học bổng, vui lòng xem danh sách tại đây.