Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo gia hạn thẻ BHYT – BHTN sinh viên năm 2018

         Theo công văn số 190/ĐHBK-CTCT-SV ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Phòng CTCT - SV về việc Thu bảo hiểm năm 2018, nay Phòng CTCT – SV thông báo thời gian nộp tiền gia hạn thẻ BHYT - BHTN cho những sinh viên đã đóng BHYT + BHTN 6 tháng nhưng chưa tốt nghiệp và những sinh viên chưa đóng bảo hiểm năm 2018 từ ngày 30/05/2018 đến hết ngày 03/06/2018.

Phòng CTCT – SV thông báo thời gian nộp tiền gia hạn thẻ BHYT - BHTN cho những sinh viên đã đóng BHYT + BHTN 6 tháng nhưng chưa tốt nghiệp và những sinh viên chưa đóng bảo hiểm năm 2018 từ ngày 30/05/2018 đến hết ngày 03/06/2018. Đề nghị sinh viên đăng ký và nộp tiền bảo hiểm theo đúng thời hạn của phòng CTCT-SV thông báo.

1.           Đối tượng:

-        Sinh viên ngoại trú các khóa đã đóng bảo hiểm 06 tháng nhưng chưa tốt nghiệp, và những sinh viên chưa đóng bảo hiểm năm 2018.

-        Riêng đối với sinh viên khóa 2017 thì KHÔNG đóng tiền BHTN nữa.

2.           Số tiền:

-          BHYT : 245.700đ/SV, thẻ có giá trị từ 01/07/2018 đến 31/12/2018.

-          BHTN : 15.000đ/SV, thẻ có giá trị từ 01/07/2018 đến 31/12/2018.

3.                                         Hình thức nộp tiền: Sinh viên nộp tiền online trên MyBK – Mục 25.

     Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa thông báo cho Giáo viên Chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp được biết để sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ.

              Trân trọng thông báo !