Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo Gia hạn họcphí học kỳ 2năm học 2014 - 2015

         Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 (142) đúng hạn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 142 cho sinh viên.

      Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 (142) đúng hạn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 142 cho sinh viên

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 (142) đúng hạn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 142 cho sinh viên. Nội dung cụ thể như sau:
1.    Quy định về việc xét gia hạn :
-    Sinh viên chính quy (hệ đại học, cao đẳng) và không chính quy đang học học kỳ 142 có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, không thể đóng học phí học kỳ 142 đúng theo thời hạn qui định của nhà trường.
-    Hết thời gian gia hạn học phí học kỳ 142, trong học kỳ I năm học 2015 – 2016 (151) sinh viên phải đóng đủ học phí cả 02 học kỳ theo đúng lịch đóng học phí của trường do Phòng KHTC thông báo.
-    Sinh viên không được gia hạn đóng học phí 02 học kỳ liên tiếp (SV đã có tên trong các quyết định cho phép GHHP học kỳ 141 không được gia hạn trong học kỳ 142). 
-    Nhà trường chỉ cho phép SV được gia hạn học phí trong học kỳ chính, không áp dụng cho học kỳ dự thính, học kỳ hè.
2.    Hồ sơ, địa điểm, thời gian nộp hồ sơ : 
a.    Hồ sơ gồm có: 
-    Đơn xin gia hạn học phí (theo mẫu 02/GHHP-CTCT-SV đối với SV chính quy và mẫu 01/GHHP-CTCT-SV đối với SV không chính quy - mẫu tải trên trang www.ctct.hcmut.edu.vn  công tác sinh viên  biểu mẫu). Lưu ý : mẫu đơn gia hạn của SV chính quy có ý kiến của GVCN.
b.    Thời gian nộp đơn: từ ngày 12/3/2015 đến 16h30 ngày 08/5/2015.
c.    Địa điểm nộp đơn: SV nộp hồ sơ về Phòng Công tác chính trị - Sinh viên:
-    Cơ sở 1: Phòng 101 A4 
-    Cơ sở 2: Phòng 108 H1
Quyết định chính thức gia hạn sẽ được thông báo tại Bảng tin SV phòng CTCT-SV và bản tin các Khoa, TT.HTSV&VL và trên trang web www.ctct.hcmut.edu.vn 
         Lưu ý : Không nhận đơn trễ hạn.
         Trân trọng.