Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Toyota năm 2017

         Phòng CTCT – SV có nhận được thông báo dự tuyển học bổng Toyota 2017 – 2018 dành cho sinh viên đang học 2 năm cuối (K2013, K2014), cụ thể như sau: 1. Số suất và giá trị học bổng: 9 suất, 6 triệu đồng/suất 2. Lĩnh vực xét trao học bổng: Sinh viên khoa: • Kỹ thuật Giao thông, ngành ô tô (8 suất) • Môi trường & Tài nguyên (1 suất)

 SV xem thông báo tại đây