Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

THÔNG BÁO DỰ TUYỂN HỌC BỔNG LÊ SỞ MEMORIAL SCHOLARSHIP OF EXCELLENCE NĂM HỌC 2017-2018

         Theo yêu cầu của Quỹ học bổng LÊ SỞ Memorial Scholarship of Excellence, phòng CTCT-SV thông báo chương trình Học bổng LÊ SỞ Memorial Scholarship of Excellence năm học 2017 – 2018

SV tải mẫu đơn xin học bổng tại đây

Vui lòng xem thông báo tại đây