Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo danh sách SV nhận học bổng DOVE FUND 2017-2018

         Căn cứ kết quả xét chọn của Ban Tổ chức học bổng, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách các sinh viên được nhận học bổng DOVE FUND năm học 2017-2018. Nội dung cụ thể sinh viên xem file đính kèm.

 SV xem thông báo và danh sách tại đây