Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo danh sách SV không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2019 - 2020

         Thông báo danh sách SV không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2019 - 2020

Theo công văn số 158/ĐHBK-CTCT-SV ngày 16/8/2019 của Phòng CTCT – SV về việc tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho 2.840 sinh viên (SV) K2016, SV TT. ĐT BDCN K2017, SV PFIEV K2015, SV Kiến trúc K2015 và SV các khóa trước chưa sinh hoạt đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, sau thời gian tổ chức vào ngày 14/9, 28/9 và ngày 12/10/2018, Phòng CTCT – SV thống kê số lượng SV K2016, SV TT. ĐT BDCN K2017, SV PFIEV K2015, SV Kiến trúc K2015 không tham gia SHCD cuối khóa là 505 SV (tính đến ngày 30/10/2019). Công văn thông báo

Phòng CTCT – SV kính đề nghị Khoa/ Trung tâm hỗ trợ thông báo cho SV được biết và trường hợp sai sót (nếu có). SV vui lòng phản hồi về Phòng CTCT – SV (C. Vân) trước 10g00 ngày 13/12/2019 (thứ Sáu). Sau thời gian trên, Phòng sẽ chuyển danh sách SV vắng SHCD cuối khóa năm học 2019 – 2020 cho Phòng Đào tạo để xử lý theo quy định.

Danh sách SV vắng SHCD cuối khóa, SV xem tại đây