Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

         Căn cứ vào công văn 238/ ĐHBK-CTCT-SV ngày 12/11/2014 về việc chi trả học phí cho đối tượng Miễn, giảm học phí. Phòng CTCT – SV lập danh sách dự kiến sinh viên thuộc các đối tượng chính sách sẽ được hưởng chế độ miễn 100% học phí và giảm 50% học phí trong học kỳ II năm học 2014 – 2015.

        

             Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015. 
              Căn cứ vào công văn 238/ ĐHBK-CTCT-SV ngày 12/11/2014 về việc chi trả học phí cho đối tượng Miễn, giảm học phí. Phòng CTCT – SV lập danh sách dự kiến sinh viên thuộc các đối tượng chính sách sẽ được hưởng chế độ miễn 100% học phí và giảm 50% học phí trong học kỳ II năm học 2014 – 2015. Danh sách dự kiến gồm có 348 sinh viên được miễn 100% học phí và 21 sinh viên được giảm 50% học phí (danh sách đính kèm). Trường hợp sinh viên bị tạm dừng học sẽ không được hưởng chế độ miễn, giảm học phí. Riêng sinh viên thuộc đối tượng tàn tật, dân tộc thiểu số cần bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo 2015 trước ngày 15/3/2015, sau thời gian trên sinh viên không bổ sung sẽ không được hưởng chế độ miễn, giảm học phí.