Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH DANH HIỆU SV NĂM HỌC 2016-2017

         Căn cứ danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2016-2017 của khoa và để khen thưởng tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lớp xuất sắc, lớp tiên tiến, sinh viên xuất sắc, giỏi, khá toàn diện năm học 2016-2017, Phòng CTCT-SV gửi khoa danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt các danh hiệu trên (danh sách dự kiến đính kèm). Để tránh sai sót, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa kiểm tra và hỗ trợ thông báo cho SV được biết. Các thông tin phản hồi và thắc mắc, khiếu nại, SV vui lòng liên hệ Phòng CTCT-SV – C. Xuân trước 16h00 ngày 18/12/2017 (thứ hai). Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của SV và sẽ trình Ban Giám hiệu ký duyệt danh sách chính thức.

  Sinh viên xem danh sách danh hiệu sinh viên (cá nhân) dự kiến tại đây

  Sinh viên xem danh sách danh hiệu sinh viên (tập thể) dự kiến tại đây

 

 Sinh viên xem thông báo tại đây