Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo đăng ký khám sức khỏe cho CBVC nữ năm 2016

         Danh sách đăng ký KSK gửi về cho Trạm Y Tế từ ngày 29 / 02 – 04 / 03 / 2016.

Kính gửi :      -  Các Công Đoàn Bộ Phận Khoa – Phòng – Ban

                       -   Ban nữ công các đơn vị

  

Được sự đồng ý của BGH. Phòng CTCT-SV - Trạm Y Tế đã liên hệ Bệnh viện Đại Học Y Dược  về  khám sức khoẻ cho CBVC Nữ năm 2016 tại Trạm Y Tế trường ( nhà B7 ).

Nay Phòng CTCT – SV - Trạm Y Tế thông báo đề nghị các ban nữ công của các đơn vị đăng ký, lập danh sách KSK  gửi về cho Trạm Y Tế từ ngày 29 / 02 –  04 / 03 / 2016 để Y Tế tổng hợp dự trù kinh phí trình lên BGH xem.

v  Mẫu đăng ký 1:

                           Danh sách CBVC nữ đăng ký KSK năm 2016

                            Đơn Vị :……………………………….

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

BIÊN CHẾ

HỢP ĐỒNG TRƯỜNG

KHÁM PHỤ KHOA

SIÊU ÂM BỤNG

(chưa lập gia đình)

SIÊU ÂM  ĐẦU DÒ ( Đã lập gia đình )

SIÊU ÂM NHŨ

XÉT NGHIỆM Pap.Smear   (đã lập gia đình )

SOI TƯƠI

KÝ TÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

Ngày         tháng       năm

Người lập bảng

  Mẫu  đăng ký 2 :

   Danh sách  CBVC Hợp Đồng của đơn vị trả lương ( đóng tiền )

             Đơn Vị : ……………………………………………….

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Khám phụ khoa 60.000

Siêu âm  bụng  ( chưa lập gia đình ) 60.000

Siêu âm đầu dò (  đã lập gia đình )

60.000

Siêu âm nhũ  60.000

Xét nghiệm Pap.S mear (đã lập gđ )   70.000    

SOI TƯƠI 35.000

Tổng kết hồ sơ

10.000

KÝ TÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

   Bảng giá khám sức khỏe :

1. Khám phụ khoa :                                                 60.000 đ.

2. Siêu âm tuyến nhũ :                                            60.000 đ

3. Siêu âm bụng ( chưa lập gia đình ) :                    60.000 đ

4. siêu âm đầu dò âm đạo ( đã lập gia đình )   :      60.000 đ

4. Soi tươi huyết trắng :                                          35.000 đ

5. Pap.Smear ( đã lập gia đình) :                             70.000 đ

6. Hồ sơ và tổng kết hồ sơ :                                     10.000 đ

* Chú ý :

CBVC là biên chế và hợp đồng trường trả lương thì nhà trường chi trả (  theo mẫu 1 ).

- CBVC là hợp đồng của đơn vị trả lương thì khi đăng ký lập danh sách gởi về  cho Trạm YTế ( theo mẫu 2 ).

- Dự kiến sẽ tổ chức khám vào ngày 22 và 23/ 03 /2016 ( thứ 3, thứ 4).

Đề nghị các Công Đoàn bộ phận, Ban nữ công các đơn vị thông báo rộng rãi cho CBVC Nữ được biết để đăng ký khám và nộp danh sách đăng ký đúng ngày thông báo, nếu quá hạn trên Trạm Y Tế tạm ngưng không giải quyết .

Trân trọng kính chào !

 

                                 

                                                                         TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV                      

                                                                                      ( đã ký )                      

 

 

                                                                                              

New layer...