Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo chương trình quỹ hỗ trợ SV Bách khoa HK202

         .

 Trường phối hợp với Ban Liên lạc Cựu SV Cơ khí CK82 tổ chức thực hiện chương trình Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa HK202

Sinh viên vui lòng xem thông báo cụ thể tại đây

 Sinh viên tải mẫu đơn tại đây