Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo các Quyết định khen thưởng danh hiệu SV năm học 2016-2017

         Căn cứ danh sách đề cử và kết quả xét danh hiệu SV năm học 2016-2017, Phòng CTCT-SV thông báo các quyết định khen thưởng danh hiệu SV năm học 2016-2017 (cá nhân, tập thể). Sinh viên xem quyết định cụ thể các danh hiệu ở files đính kèm.

 Quyết định khen thưởng tập thể SV đạt danh hiệu "Lớp SV xuất sắc" năm học 2016-2017, SV xem tại đây.

 Quyết định khen thưởng tập thể SV đạt danh hiệu "Lớp SV tiên tiến" năm học 2016-2017, SV xem tại đây.

 Quyết định khen thưởng SV đạt danh hiệu "SV Xuất sắc toàn diện" năm học 2016-2017, SV xem tại đây.

 Quyết định khen thưởng SV đạt danh hiệu "SV Giỏi toàn diện" năm học 2016-2017, SV xem tại đây.

 Quyết định cấp giấy chứng nhận SV đạt danh hiệu "SV Khá toàn diện" năm học 2016-2017, SV xem tại đây.