Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

TB tổ chức sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2020 - 2021

         .

Theo kế hoạch năm học 2020 - 2021, nhà trường tổ chức sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho sinh viên (SV) K2017, SV Kiến trúc K2016, SV PFIEV K2016. 

 

Toàn bộ K2017, SV Kiến trúc K2016, SV PFIEV K2016 phải tham gia đầy đủ 03 chuyên đề của đợt SHCD cuối khóa. SV không tham gia sẽ không đủ tiêu chuẩn để xét tốt nghiệp. 

 

 

SV xem thông báo chi tiết tại đây.