Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

TB tổ chức sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2019 - 2020

         Theo kế hoạch năm học 2019 - 2020, nhà trường tổ chức sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho sinh viên (SV) K2016, SV TT. Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp K2017, SV Kiến trúc K2015, SV PFIEV K2015.

Toàn bộ SV K2016, SV TT. Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp K2017, SV Kiến trúc K2015, SV PFIEV K2015 phải tham gia đầy đủ 03 chuyên đề của đợt SHCD cuối khóa. SV không tham gia sẽ không đủ tiêu chuẩn để xét tốt nghiệp. 

SV xem thông báo chi tiết tại đây.