Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

TB nhận hồ sơ đối với SV là đối tượng Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo năm học 2014 - 2015

         Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT- ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

(có hiệu lực từ ngày 28/11/2014); P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét chế độ chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm học 2014 - 2015: 
1.      Đối tượng:
-    Sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
-    Không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.
2.       Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
3.      Chính sách về hỗ trợ: được hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được cấp 10 tháng/năm học; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.
4.      Thủ tục hồ sơ (nộp 01 bộ hồ sơ khác với hồ sơ  MGHP):
-  Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Theo mẫu).
-  Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (của năm 2014 và 2015).
-  Bản sao giấy khai sinh.
-  Hồ sơ phải được nộp lại theo từng năm.
5.      Quy định về hỗ trợ chi phí học tập
-  Chính sách hỗ trợ sinh viên là người dân tộc thiểu số được tính hưởng từ 01/01/2014.
-  Thời gian cấp hỗ trợ chỉ được tính từ thời điểm sinh viên nộp hồ sơ cho Nhà trường, không giải quyết truy lĩnh thời điểm trước đó.
-  Thời điểm chi trả được sẽ được thông báo sau khi Nhà trường nhận được kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

6. Thời điểm nộp hồ sơ:
Thời gian:     Từ 17/03/2015 đến03/4/2015 (Thứ sáu).
Địa điểm:     Cơ sở 1: P.CTCT-SV – 101A4 (C.Huế)
            Cơ sở 2: 108 H1 (T.Châu)
Mọi thắc mắc về chế độ chính sách dành cho sinh viên đối tượng dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thủ tục hồ sơ có thể gửi về qua địa chỉ email lhue@hcmut.edu.vn.