Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

TB danh sách SV K2015, SV BDCN K2016, SV PFIEV K2014 không tham gia SHCD cuối khóa

         .

Theo công văn số 251/ĐHBK-CTCT-SV ngày 30/8/2018 của Phòng CTCT - SV về việc tổ chức SHCD cuối khóa cho 4.154 cho SV K2015, SV BDCN K2016, SV PFIEV K2014, SV Kiến trúc K2014 và SV các khóa trước chưa sinh hoạt đã được Ban giám hiệu phê duyệt, sau thời gian tổ chức vào ngày 15/9, 29/9, 13/10/2018, Phòng CTCT - SV thống kê số lượng SV K2015, SV BDCN K2016, SV PFIEV K2014 không tham gia SHCD cuối khóa là 250SV (tính đến ngày 26/10/2018). Thông báo

Phòng CTCT - SV kính đề nghị Khoa/ Trung tâm hỗ trợ thông báo cho SV được biết và trường hợp sai sót (nếu có). SV vui lòng phản hồi về Phòng CTCT – SV (C. Vân) trước 10g00 ngày 30/11/2018 (thứ Sáu). Sau thời gian trên, Phòng sẽ chuyển danh sách SV cho Phòng Đào tạo để xử lý theo quy định.

Danh sách SV vắng SHCD cuối khóa, SV xem tại đây.