Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định xét miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

         Phòng CTCT-SV thông báo sinh viên Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

 Sinh viên xem quyết định và danh sách tại đây