Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định xét hỗ trợ học phí khó khăn đột xuất cho SV hệ chính quy HK192

         Phòng CTCT-SV thông báo quyết định và danh sách SV được xét hỗ trợ học phí khó khăn đột xuất cho SV hệ chính quy HK192. Số tiền SV được hỗ trợ theo danh sách, Phòng CTCT-SV sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng OCB của SV.

 SV xem quyết định và danh sách cụ thể tại đây