Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

         Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia

        Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

        Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006 và Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa;

       Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội về sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

       Căn cứ thông tư liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính số 13/2002/TTLT/BGDĐT-BTC ngày 28/3/2002 hướng dẫn thực hiện số 194/2002/TTLT/QĐ-TTG ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các trường đào tạo công lập quy định tại quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ;

       Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên,

                                                   QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.  Nay xét trợ cấp xã hội cho 26 sinh viên hệ chính quy đang học học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 thuộc các đối tượng sinh viên là người dân tộc ít người vùng cao, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, sinh viên tàn tật bị suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt từ 41% trở lên, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi (danh sách đính kèm)

Tổng số tiền: 18.960.000 đồng (Mười tám triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng)                                   

Điều 2.  Các Ông, Bà Trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên, Trưởng phòng kế hoạch tài chính, Trưởng khoa, phòng ban liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này