Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

         Phòng CTCT-SV thông báo quyết định miễn giảm học phí học kỳ 1/2018-2019

 SV vui lòng xem quyết định tại đây