Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định miễn giảm học phí dành cho sinh viên khó khăn học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

         Căn cứ Hướng dẫn số 2029/CV-BCTCT-SV ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên các trường thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG – HCM; Căn cứ vào đơn xin miễn giảm học phí của SV; Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị - SV,

 

Căn cứ Hướng dẫn số 2029/CV-BCTCT-SV ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên các trường thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG – HCM;

Căn cứ vào đơn xin miễn giảm học phí của SV;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị - SV,

Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa quyết định:

Điều 1.  Nay xét miễn học phí học kỳ II năm học 2014 - 2015 cho 08 sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất sau đây: 

TT

Họ tên

MSSV

Mức miễn giảm

1

Võ Quang Lợi

1412166

100%

2

Hà Danh Thiên

1413708

100%

3

Hà Ngọc Kha

1411678

100%

4

Nguyễn Đình Thiện

81303851

100%

5

Nguyễn Xuân Sơn

81303437

100%

6

Trần Đoàn Tấn Thành

81303649

100%

7

Nguyễn Văn Tài

31303486

100%

8

Nguyễn Phạm Băng Phương

71102668

100%

 Điều 2 Các Ông, Bà Trưởng Khoa, Phòng ban liên quan và sinh viên thuộc Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.