Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định khen thưởng danh hiệu tập thể, cá nhân năm học 2018 - 2019

         .

Phòng CTCT-SV thông báo đến SV Quyết định khen thưởng danh hiệu tập thể, cá nhân năm học 2018 - 2019, bao gồm: 

1/Quyết định khen thưởng tập thể SV đạt danh hiệu "Lớp SV tiên tiến" năm học 2018 - 2019.

2/ Quyết định khen thưởng tập thể SV đạt danh hiệu "Lớp SV Xuất sắc" năm học 2018 - 2019.

3/ Quyết định khen thưởng SV đạt danh hiệu "SV xuất sắc toàn diện" năm học 2018 - 2019.

4/ Quyết định khen thưởng SV đạt danh hiệu "SV Giỏi toàn diện" năm học 2018 - 2019.

5/ Quyết định cấp giấy chứng nhận cho SV đạt danh hiệu "SV Khá toàn diện" năm học 2018 - 2019.

Thông tin chi tiết, SV xem tại đây.