Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định gia hạn học phí học kỳ 2/2016-2017

         Theo quyết định số 1047 ngày 03/5/2017, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV hệ chính quy được gia hạn học phí HK 162 (43 SV) . Theo quyết định số 1048 ngày 03/5/2017, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV hệ VLVH được gia hạn học phí HK 162 (03 SV) .

Quyết định và danh sách SV hệ chính quy được GHHP HK 162. Vui lòng xem tại đây.

Quyết định và danh sách SV hệ VLVH được GHHP HK 162. Vui lòng xem tại đây.