Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định gia hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

         Phòng CTCT-SV thông báo SV quyết định gia hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

 SV xem quyết định và danh sách tại đây