Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định gia hạn đóng học phí HK 1/2019-2020 của SV chính quy

         Sau thời gian nhận hồ sơ sinh viên đề nghị gia hạn đóng học phí học kỳ 1/2019-2020, Phòng CTCT-SV thông báo quyết định SV được gia hạn đóng học phí học kỳ 1/2019-2020.

 Sinh viên xem quyết định cụ thể tại đây