Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định gia hạn đóng học phí HK 1/2018-2019 của SV chính quy

         Sau thời gian sinh viên nộp hồ sơ gia hạn học phí học kỳ 1/2018-2019, Phòng CTCT-SV thông báo quyết định gia hạn đóng học phí học kỳ 1/2018-2019.

 Sinh viên xem quyết định tại đây