Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quy định y tế học đường năm 2016

         ...

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (thay thế Quyết định 42/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007), Phòng CTCT – SV đã soạn dự thảo quyết định ban hành “Quy định về y tế học đường” thay thế quyết định 2713/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 01/10/2010 “Quy định về y tế học đường của sinh viên” và đã gửi cho các đơn vị đóng góp ý kiến.

Sau thời gian các đơn vị đóng góp ý kiến (từ ngày 07-22/7/2016 theo công văn số 125/ĐHBK-CTCT-SV ngày 06/7/2016), Phòng CTCT-SV thông báo ban hành Qui định về y tế học đường Trường Đại học Bách khoa theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/8/2016.

Chi tiết Qui định Thầy/Cô vui lòng xem tại đây.